Orgány

Programový výbor

Programový výbor je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny.

Členové Programového výboru jsou voleni Sněmem z Partnerů Místní akční skupiny, přičemž veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Do kompetence Programového výboru spadá zejména:
  • schválení uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
  • schválení rozpočtu Místní akční skupiny
  • distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD
  • schvalování výzev k podávání žádostí
  • schvalování způsobu hodnocení, výběr projektů a výběrová kritéria
  • výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise
  • svolávání Sněmu Místní akční skupiny minimálně jedenkrát ročně
  • schvalování vnitřních předpisů organizační složky

Členové Programového výboru k 28. 3. 2017

Partner Zájmová skupina Sféra Zástupce
Petr Lipner ZE P Ing. Petr Lipner
Sportovní klub policie Holešov SHM N Mgr. Dan Kolář
Obec Beňov VS V Ivo Pitner
Obec Rymice VS V Ing. Martin Bartík
Obec Dobrčice VS V Ing. Marek Ostrčil
Obec Horní Moštěnice VS V Ing. Vladimír Martínek
Obec Racková VS V Ing. Jaroslav Kaňa
Ideal Trade, spol. s r. o. ŽP P MVDr. František Václavík
Ing. Hana Bělařová ŽP P Ing. Hana Bělařová
Agrodružstvo Roštění, družstvo ZE P Ing. Jarmila Čermáková
Martin Ležák ZE P Ing. Martin Ležák
TJ Jezdec Bochoř SHM N Anna Koláčková
Římskokatolická farnost Horní Moštěnice CI N Ing. Jana Žižlavská
MS Doubrava Zahnašovice SHM N František Němec

VS – veřejná správa, ŠVZ – školy a vzdělávací zařízení, ŽP – živnostníci a nezemědělští podnikatelé, ZE – zemědělští podnikatelé (soukromí zemědělci a zástupci zemědělských podniků), SHM – sportovní, hasičské a myslivecké spolky, ZS – zájmové spolky (kulturní, národopisné, volnočasové, enviromentální aj. sdružení), CI – církve, FO – fyzické osoby, V – veřejná sféra, N – nezisková sféra, P – podnikatelská sféra

Členové programového výboru k 3. 3. 2016

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje