Dokumenty

Strategie 2014–2020

Aktuální verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS-PM

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 „Náš region – naše radost“ byla po tříleté vytrvalé práci dopracována, dne 21. 12. 2015 schválena Sněmem Místní akční skupiny a 14. 1. 2016 zaregistrována do systému MS2014+.

Dne 1. 2. 2017 SCLLD splnila podmínky věcného hodnocení a byla schválena k podpoře. 

Strategie je střednědobým strategickým dokumentem regionu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., na roky 2014-2020, který reaguje na konkrétní potřeby území a obsahuje konkrétní kroky k rozvoji regionu ve všech směrech. Vychází z přístupu plánování zdola nahoru a prohlubování místního partnerství v území. Zapojeni byli veřejná správa, neziskové organizace, podnikatelé, veřejnost.

MID-TERM EVALUACE REALIZACE STRATEGIE CLLD

Mid-term evaluace realizace a plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS – Partnerství Moštěnka byla schválena dne 11. 11. 2019.

8. AKTUALIZACE STRATEGIE

Osmá změna strategie se týkala úprav finančního plánu (data k 31. 10. 2020) v Programovém rámci IROP. Prvním důvodem pro podání žádosti o změnu (ŽoZ) bylo narovnání čerpání finančních prostředků v Programovém rámci IROP podle proplacených a plánovaných žádostí o platbu tak, aby MAS dočerpala finanční prostředky, ke kterým se zavázala. Druhým důvodem podání ŽoZ byl přesun finančních prostředků z opatření, kde zůstatková alokace byla nižší než je možné k vyhlášení výzvy (Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení, Obnova památek kulturního dědictví) a z opatření, ve kterých nebyla alokace vyčerpána z důvodu současné nízké absorpční kapacity území (Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování – investice) do opatření, ve kterém je výrazný převis žádostí o dotaci (Podpora udržitelné a bezpečné dopravy). Změny je účinná od 24. 6. 2021.

7. AKTUALIZACE STRATEGIE

Sedmá změna (PR PRV) byla podána v souvislosti s výstupy z mid-term evaluace: byly zrušeny Fiche B4, B7, B8 (v souvislosti se změnou upraveny indikátory a alokace opatření převedena na novou Fichi B9), zneaktivněny Fiche B1, B2, B3, B5 (v souvislosti se změnou upraveny indikátory a nevyčerpaná alokace opatření převedena na novou Fichi B9), SCLLD rozšířena o novou Fichi B9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (na základě Článku 20), upraveny principy pro tvorbu preferenčních kritérií u nové Fiche B9 – účinnost změny od 3. 6. 2020.

6. AKTUALIZACE STRATEGIE

Šestá ŽoZ (PR IROP) byla podána z důvodu přesunu zbytkové alokace z opatření Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení (987 489,12 Kč) do opatření Podpora udržitelné a bezpečné dopravy (942 941 Kč) a opatření Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování – investice (44 249,12 Kč) – účinnost změny od 18. 5. 2020.

5. AKTUALIZACE STRATEGIE

Pátá Žádost o změnu SCLLD se týkala úprav finančního plánu PR IROP (data k 31. 10. 2019). Změny ve finančním plánu byly provedeny z důvodu narovnání čerpání finančních prostředků MAS v PR IROP podle proplacených a plánovaných žádostí o platbu tak, aby MAS dočerpala finanční prostředky, ke kterým se zavázala – účinnost změny od 9. 4. 2020.

4. AKTUALIZACE STRATEGIE

V dubnu 2020 byla schválena změna SCLLD – narovnání finančního plánu v Programovém rámci IROP podle skutečně čerpaných financí.

AKTUALIZACE STRATEGIE FORMOU DEPEŠE

Formou depeše bylo 4. 9. 2019 požádáno o provedení změn u SCLLD MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., v Programovém rámci OPZ, v opatřeních C1 a C4. Žádost o změnu byla formou depeše schválena 10. 9. 2019. Výčet změn je uveden v přiloženém souboru.

3. AKTUALIZACE STRATEGIE

V dubnu 2019 byla schválena změna SCLLD – Programového rámce IROP. V rámci změny bylo upraveno čerpání financí podle stavu k 31. 10. 2018, pro nezájem ze strany žadatelů zrušeno opatření Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a zrušena aktivita Sociální bydlení  v rámci opatření Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování, upravena alokace v opatření Obnova památek kulturního dědictví na základě žádosti jediného možného žadatele v tomto opatření,  a v souvislosti s těmito změnami byly také upraveny hodnoty indikátorů.

2. AKTUALIZACE STRATEGIE

V únoru 2019 byla schválena změna SCLLD – Programového rámce OPZ. V rámci změny byla navýšena alokace na projekt v zásobníku –  Služby péče o děti v Holešově – příměstské tábory v TYMY, finančně posílena opatření 1.3.1 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování a především 1.3.3 Podpora prorodinných opatření. Pro nezájem ze strany žadatelů bylo zrušeno opatření 2.6.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků. Změny se promítly do finančního plánu a indikátorů.

1. AKTUALIZACE STRATEGIE

V květnu 2018 se podařilo rozšířit SCLLD MAS – Partnerství Moštěnka o Programový rámec OPŽP (PR OPŽP). Na jeho základě bude možné podpořit projekty zaměřené na sídelní zeleň v intravilánu obcí , realizaci ÚSES a protierozní opatření proti vodní a větrné erozi.

Aktuální schválené dokumenty strategie MAS (5/2018):

PŮVODNÍ DOKUMENT SCLLD

Původní schválený dokument strategie (SCLLD) a finanční plán a indikátory (12/2016):

Zápisy z veřejných projednávání a jednání pracovních skupin: sclld_jednani_zapisy.pdf

MAS – Partnerství Moštěnka zpracovává programové rámce Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu životní prostředí.

Opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS-PM

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP
A1 Podpora udržitelné a bezpečné dopravy
A2 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování
A3 Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení
A4 Obnova památek kulturního dědictví
A5 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků – ZRUŠENO
PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV
B1 Podpora investic do rostlinné a živočišné výroby
B2 Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
B3 Podpora investic do lesnických technologií a technologií na zpracování lesnických produktů
B4 Podpora lesnické infrastruktury
B5 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
B6 Podpora investic do nezemědělských činností a agroturistiky
B7 Podpora spolupráce, rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Projekt spolupráce
PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ
C1 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování
C2 Podpora prorodinných opatření
C3 Podpora zaměstnanosti a zahájení podnikatelské činnosti
C4 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků – ZRUSENO
PROGRAMOVÝ RÁMEC OPŽP
D1 Vytváření prvků územní ekologické stability a podpora biodiverzity
D2 Podpora protierozních opatření
D3 Revitalizace sídelní zeleně

V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte:

 • Programový rámec IROP: Markéta Poláchová Kropáčková, tel: 737 775 991, marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
 • Programový rámec PRV, OPŽP: Michaela Zmeškalová, tel: 733 784 707, michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz
 • Programový rámec OPZ: Marie Tesařová, tel: 734 435 217, marie.tesarova@mas-mostenka.cz

Tvorba rozvojové strategie MAS byla podpořena z OP Technická pomoc

 • Tvorba integrované strategie MAS – Partnerství Moštěnka je podpořena z Operačního programu Technická pomoc v roce 2014 částkou 750 000 Kč.
 • Název projektu: Náš region – naše radost
 • Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00238

OPTP_logo_cr_upr

Olomoucký kraj podpořil tvorbu Integrované strategie území MAS-PM

 • Projekt „Integrovaná strategie území MAS – Partnerství Moštěnka na roky 2014–2020″ je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013 příspěvkem 125 000 Kč.
 • Využití finančního příspěvku – tvorba ISÚ MAS-Partnerství Moštěnka na území obcí Olomouckého kraje
 • Olomoucký kraj podporuje vytvoření Casio Watches Deisel Watches Georg Jensen Watches integrované strategie rozvoje území MAS – Partnerství Moštěnka na období 2014-2020 v roce 2014 formou investičního příspěvku ve výši 115 000 Kč.

POV_OK_MAS-PM_ISRU_2014

Zlínský kraj podpořil tvorbu Integrované strategie MAS – PM

 • Vytvoření Integrované strategie území MAS – Partnerství Moštěnka na roky 2014–2020 spolufinancuje v roce 2013 Zlínský kraj dotací 100 000 Kč.
 • Využití přidělené dotace – tvorba ISÚ MAS-Partnerství Moštěnka na území obcí Zlínského kraje.
 • Zlínský kraj je poskytovatelem návratné finanční pomoci na úhradu provozních nákladů MAS – Partnerství Moštěnka v roce 2014.

ZK_ISU_2014A

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje