Orgány

Sněm Místní akční skupiny

Sněm je nejvyšším orgánem organizační složky „Místní akční skupina“.

Je tvořen všemi Partnery Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Do kompetence Sněmu spadá zejména:
  • zřizování programového výboru, kontrolního a monitorovacího výboru, výběrové komise
    a volí a odvolává ze svého středu členy těchto orgánů
  • schvalovat statut Místní akční skupiny, svůj jednací řád, jednací a volební řády všech orgánů, které zřizuje
  • zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků, za schválení a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území Místní akční skupiny
  • rozhodovat o přijetí či vyloučení Partnera Místní akční skupiny
  • schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti
  • rozhodovat zrušení Místní akční skupiny
  • schvalovat výši ročního členského příspěvky

Seznam partnerů MAS je uveden v sekci Partneři.

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje